טל-אל קהילה בטבעתושבים יקרים,

 

*מיגון מערכת המים מפני זרימת מים חוזרת*

סימוכין:  תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), 1992

תקנות בריאות העם (מתקן דישון במערכת המים), 1987

מדריך לבחירת אביזרת מונע זרימת מים חוזרת 6.2020

הל"ת – הוראות למתקני תברואה, פרק המים

ת"י, 1205, ת"י 4426

 

בהיותנו ספק מים, הננו פועלים ומבצעים בימים אלה, סקר הנדסי תברואי למערכת אספקת המים שבאחריותנו.

*סקר זה מבוצע בכפוף לדרישת משרד הבריאות כמפורט בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), 2013*.

במסגרת הסקר נבחנים היבטים שונים של אספקת המים לצרכנים השונים בתחום הישוב.  מטרת הסקר לבחון נקודות העשויות להוות נקודות תורפה במערכת האספקה ולהציע פתרונות הנדסיים מקובלים.  הסקר מוגש בסיומו למשרד הבריאות.  הסקירה מתבצעת במערכת הציבורית אולם נדרשת גם בחינה של המערכת הפרטית.  במסגרת זו נבקש לפנות אליכם לברר ולעדכן:

1.    תקנות בריאות העם והוראות למתקני התברואה שבסימוכין קובעות כללים ברורים לשימושים   המותרים במי השתייה במערכת הציבורית ובגבולות הנכס הפרטי.

2.    *נקבע כי אסור לחבר מערכת מי שתייה למערכת מים* שאינה מי שתייה ללא הגנה מתאימה. דוגמאות למים שאינם לשתייה:  מי קולחין, מי שפכים, מי נופש *(בריכות שחייה,                  בריכות זרמים, בריכות דגים, בריכות נוי, מפולנים ואחרים), השקיה ודישון של  גינות פרטיות ושטחים חקלאיים ועוד*.

3.    במידה ומתקיים שימוש במערכת מי השתייה לטובת המערכות הנ"ל (שכאמור מוגדרות כמים "שאינם באיכות מי שתייה"), נקבעו כללים ברורים כיצד יש לבצעו:

      הסדרת "מרווח אוויר" בנוסף לאביזר מונע זרית מים חוזרת (מז"ח) בין הזנת מי שתייה למערכת שאינה מי שתייה 

     שימוש במי שתייה לצורך הזנת מתקני מי נופש, לצרכי השקיית גינון (עם דישון), הזנת מערכות כיבוי אש, יבוצע על ידי התקנת אביזר מונע זרימת מים חוזרת (מז"ח) באופן שיגן               על המערכת הפנימית ועל המערכת הציבורית.

      *חובת התקנת האביזר חלה על הצרכן* , ,

       האביזר יותקן על ידי מתקין מוסמך וייבדק אחת לשנה.

4.    בהיותנו ספק מים, חלה עלינו החובה לוודא כי מערכת האספקה שבאחריותנו, *מוגנת* מפני זרימת מים חוזרת וזאת בכפוף לתקנות והנחיות, ראו הסימוכין.

      משרד הבריאות קבע כללים וחוקים בהם הננו נדרשים לעמוד.

5.    בהתאם לכך, הננו פונים ומבקשים את עזרתכם בביצוע מיפוי פנימי דחוף על מנת לוודא כי המערכת הציבורית מוגנת מפני זרימת מים חוזרת, (מניעת זרימת מים מגבולות הנכס              שאינם באיכות מי שתייה, אל המערכת הציבורית).

6.    נעדכן כי על פי התקנות, במידה והצרכן *לא יתקין את האביזר*, חלה חובה על ספק המים להתקין במקומו ולחייבו בעלויות.  דרישת החוק הינה *לביצוע מיידי*.

7.    בשלב הראשון מחובתנו *לבצע מיפוי* של הגורמים העשויים להוות פוטנציאל סיכון גבוה למערכת המים.  על מנת לסייע, להלן טבלה המפרטת דוגמאות של סוגי הפעילויות                   העשויות לדרוש התקנת אביזר בראש המערכת:

 

      

נבקשכם לענות על הטופס המצ"ב  במהירות האפשרית ועד תאריך 30.11.22.